Zespół czujników

Rozdzielacz czas zasilania jego elektromagnesu prądem (rys. 44-56). Zależnie Od impulsu wysyłanego przez modulator rozpylanie paliwa trwa 0,0005 do 0,0030 sekundy — w okresie otwarcia zaworu ssącego. Regulowanie chwilowego dawkowania polega na wydłużanîu lub skracaniu pržež m dulator okresów zasilania prądem elektromagnesow wtrys waczy. Nadajnik wywołuje impuls elektryczny powodując otwarcie się rozpylacza. Impuls laki odbiera modulato elektronowy i po odpowiednim wzmocnieniu kieruje prz rozdzielacz do elektromagnesu wtryskiwacza. Nadajni i rozdzielacz urządzenia elektronowego wbudowane są j ko jeden podzespół w rozdzielaczu zapłonu, pomiędzy pŕzerywaczem zapłonu a pokrywą rozdzielacza wysokiego napięcia. Regulatory wyprzedzenia zapłonu sterują jed ocześnie w taki sarn sposób wyprzedzenie wtryskiwania.

Chwilowe dawkowanie paliwa, czyli okresy zasilania prądem elektromagnesów wtryskiw czy zależą od wypadkowego oddziaływania zespołu czujnikó współpracujących z modulatorem. Są to zwykle:

— czujnik podciśnienia, wbudowany w rurze ssącej i reagujacy na zmiany podciśnienia wywołyWane uchylaniem lub przymykaniem przep ustnicy dławicy nastawnej, [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

— termostat z reostatem, reagujący na temperaturę cieczy chłodzącej lub spalin i wzbogacający mieszankę w okresie rozruchu oraz nagrzewania silnika,

— elektromagnes, sprzężony z reostatem termostatu, dodatkowo wzbogacajacy mieszankę w okresie

— termistor, wbudowany w ruŕze ssącej, regulujący skład mieszanki zależnie od temperatury powietrza,

— reostat sprzężony z przepustnicą, wzbogacający mieszankę podczas jałowego biegu silnika,  czvjnik ograniczający, reagujący na znaczny wzrost podciśnienia w rurze ssącej i w łączający zasilanie na okres hamowania silnikiem,

— aneroid, korygujący skład mieszanki odpowiednio do ciśnienia barometrycznego (tzw. czujnik wysokości). Urządzenie BENDIX-CHRYSL R opracowano jako osprzęt ośmiocylindrowego silnika czterosuwowego do samochodu CHRYSLER. Instalacja ta różni się od systemu ELECTROJECTOR nieco zmienionym układem sterującym, wyposažonym w dwukanałowy modulator elektronowy (rys, 44-57).

Urządzenia wtryskowe o sterowaniu elektronowym

Podwójny wylot przewodu głównego wybieraka zabezpiecza chwilowe wzbogacanie mieszanki w czasie uchylania przepustnicy (podobnie jak w urządzeniu biegu jałowego zwykłego gaźnika). Zakres wychyleń wspornika dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego zależy od ustawienia dwóch zderzaków. Jeden z nich (lewy) ogranicza maksymalną moc użyteczną silnika, a drugi (prawy) największą prędkość biegu jałowego.

Jeżeli podciśnienie w rtlłze sgacej jest bardzo duže (ponad 0,7 kG/cm2), wtryskiwacz 44—54. RAMJET np. podczas hamowania silnikiem, samoczynnie włącza sie podciśnieniowy układ STOP którego wybierak przeponowy otwiera zawór STOP, wbudowany w pompę wtryskową — przerywając doprowadzanie paliwa do wtryskiwaczy, wskutek zaniku ciśnienia tłoczenia. Read more… »

Pompa wtryskowa

Pompa wtryskowa napędzana jest za pośrednictwem walka giętkiego przez wałek napędowy rozdzielacza zapłonu. Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem ciśnienie w przewodach prowadzących do wtryskiwaczy dochodzi do 14 kG/cm2.

Uruchamianie silnika ułatwia elektromagnetyczne urządzenie rozruchowe, działające jedynie w okresie włączenia rozrusznika, którego elektromagnes poprzez cięgło i dźwignię przymusowo przesuwa tłoczek upustowy w dolne położenie skrajne. Wówczas ustaje odpływ paliwa do komory pływakowej i jednocześnie pod naciskiem tłoczka upustowego otwiera się zawór urnożliwiający dopływanie dodatkowych ilości paliwa do wtryskiwaczy — wprost z układu zasilania, z pominięciem pompy wtryskowej. [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Nagrzewanie się silnika po rozruchu przyspiesza pomocniczy układ podciśnieniowy zmieniając stosunek przełożenia dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego. Jeżeli silnik nie uzyskał jeszcze stanu równowagi cieplnej, zawór sterowany termostatem całkowicie lub częściowo zamyka wolny przelot w przewodzie prowadzącym od rury ssącej, wskutek czego w komorze wybieraka pomocniczego brak w ogóle podciśnienia lub jest ono mniejsze niż w rurze ssącej. Wówczas sprężyna przepony pomocniczej utrzymuje wspornik dźwigni ustalającej w takiej pozycji, że przepona dźwigni ustalającej umożliwiając tłoczkowi upustowemu zajmowanie coraz wyższych położeń i przepuszczanie coraz większych ilości paliwa do komory pływakowej. Read more… »

Pompy wtryskowe

Wykonania wielosekcyjnych pomp wtryskowych. Z uwagi na rozmieszczenie sekcji tłoczących we wspólnej obudowie, ogólnie rozróżnia się dwie odmi ny wielosekcyjnych pomp wtryskowych:

— rzędowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w jednej płaszczyźnie, równolegl do siebie; tłoczki wszystkich sekcji są napędzane przez wșpÓlny wałek kułaczkowy ; posuwistozwrotne ruchy tłoczk każdej sekcji wymusza oddzielny garb walka kułaczk wego (patrz rys. 45-6) ; rzędowa pompa wtryskowa ma najczęściej stojące sekcje tłoczące (wbudowane pionowo) I b niekiedy leżące (wbudowane poziomo),

–  walcowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w układzie walcowym, równolegle do siebie i osi obrotu walka napędowego (patrz str. 323).

Ze względu na sposób napędu sekcji tłoczących, wśród wielosekcyjnych pomp wtrysko ch rozróżnia się dwa wykonania:

— 0 własnym napędzie sekcji tło zących; wałek kułaczkowy, napędzający tłoczki poszczegól ych sekcji, jest wbudowany w pompie wtryskowej (patrz rys. 45-6); napęd od walka napędowego jest przekazy any na wałek kułaczkowy pompy wtryskowej za pośrednict em rozbieralnego sprzęgła nastawnego,  o obcym napędzie sekcji tło ących; posuwisto-zwrotne ruchy tłoczków poszczególnych sekcji {łoczących są wymuszane przez odpowiednio skonstruowany walek krzywkowy, wbudowany zwykle w kadłubie silnika ; pompa wtryskowa o obcym napędzie sekcji tłoczących wyróżnia się brakiem wałka kulaczkowego i charakterystycznym wykonaniem Ob udowy otwartej u dołu (rys. Read more… »

Wielosekcyjna pompa wtryskowa

Ujmując poglądowo, ciśnienie tłoczenia wytwarzane przez sekcję tłoczącą podwyższa się z przyspieszaniem posuwistego ruchu tłoczka w cylinderku, przy czym jednocześnie skraca się okres tłoczenia. Jeżeli wiec rozpylacz wtryskiwacza otwiera się i zamyka wyłącznie wskutek zmian ciśnienia w paliwie dopływającym z sekcji tłoczącej, katy wtryskiwania nieznacznie tylko zmieniają się w wyniku przyspieszania lub zwalniania biegu silnika, albo nawet są w przybliżeniu stałe. W urządzeniu wtryskowym bezpośredniego działania nie trzeba wiec regulował ciśnienia tłoczenia oleju napędowego do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej częstotliwości wtryskiwania, a w razie konieczności wymagane korygowanie dawkowania zapewnić można przez wyposażenie pompy wtryskowej w dość proste urządzenia. Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania są stosowane w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych jako układy wielosekcyjne, układy pompo-wtryskiwaczy (patrz str. 318) oraz jako układy z rozdzielaczami (patrz str. Read more… »

Pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania

System GANZ-JENDRASSIK. Wbudowana w pompie wtryskowej sekcja tłocząca układu wtryskowego jest zespolona z mechanicznym zasobnikiem nadciśnienia (rys. 45-5). Podczas obracania się walka kułaczkowego dźwignia pośrednia pod naciskiem garbu opada w dół i napina sprężyne tłoczącą. Jednocześnie tłoczek w cylinderku wykonuje suw napełniania. Wskutek zeskoczenia wierzchołka garbu walka kułaczkowego ze ślizgacza dźwigni pośredniej sprężyna tłocząca gwałtownie się rozpręża — zmuszając tłoczek do uniesienia się w górę i wytłoczenia paliwa z cylinderka.

Rozładowanie sie zasobnika nadciśnienia ma charakter silnego uderzenia w stopkę tłoczka, w wyniku którego wykonuje on suw roboczy. Ciśnienie tłoczenia Oleju napędowego do wtryskiwacza wynika tylko z nacisku sprężyny tłoczącej i nie zależy od częstotliwości wtryskiwania. Tego rodzaju pompa wtryskowa nadaje się więc jedynie do silnika wysokoprężnego o stałej szybkobieżności lub o wąskim zakresie užytecznych prędkości biegu.

Sterowanie dawkowaniem polega na zmienianiu napełnienia cylinderka sekcji tłoczącej — przez wydłużanie lub skracanie skoków tłoczka. W tym celu przesuwa się poosiowo drążek sterujący, wskutek czego osadzony na nim opornik o skośnym ścięciu zmienia ustawienie wspornika dźwigni pośredniej. lm niżej znajduje się jej wspornik, tym dłuższe są skoki tłoczka, tym wcześniej rozpoczyna się tłoczenie paliwa i tym większe jego dawki dopływają do cza. Koniec tłoczenia jest natomiast stały, poniewaž zderzak zatrzymuje popychacz wymuszający robocze suwy tłoczka zawsze na tej samej wysokości. [podobne: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Obecnie samochodowe silniki wysokoprężne powszechnie wyposaża się w urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania. Wynika to głównie z przydatności tego rodzaju urządzenia do zasilania silnika o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu.

Sterowanie dawkowaniem

Tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwacza rozpoczyna się po odsłonięciu przez dolną krawędź główki tłoczka sterującego wlotu do kanalika tłoczącego, Od tej chwili paliwo pod naciskiem tłoka głównego i tłoczka sterującego odpływa z komory roboczej poprzez kanaliki i podtoczenie tłoczka sterującego do kanalika tłoczącego i dalej do rozpylacza.

W okresie wytłaczania oleju napędowego tłok główny i tłoczek sterujący zbliżają się do siebie i w końcu zderzają się. Niemal jednocześnie kończy się doprowadzanie paliwa do wtryskiwacza, ponieważ tłoczek sterujący wykonuje już suw napełniania i jego główka odcina połączenie pomiędzy wnętrzem cylinderka i kanalikiem tłoczącym.

Podczas dalszego przesuwania się w dół tłoczka sterującego maleje Ciśnienie w cylinderku (B—C na rys. 45-4), a po opadnięciu tłoka głównego na jego gniazdo powstaje nawet podciśnienie w komorze roboczej. Sprzyja to intensywnemu dopływaniu do Cylinderka Oleju napędowego, Od chwili odsłonięcia wylotu kanalika ssącego przez główkę opadającego tłoczka sterującego. PO zmianie kierunku ruchu tłoczka sterującego rozpoczyna się następny cykl pracy sekcji tłoczącej. [więcej w: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Sterowanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka sterującego w cylinderku, dzięki czemu wcześniej lub później zaczyna się ładowanie zasobnika, a tym samym więcej lub mniej paliwa napływa do komory roboczej i ulega następnie wytłoczeniu do wtryskiwacza. Read more… »

Ustawienie kół

Niektóre samochody cechuje pochylenie kół tylnych góra ku sobie (czyli tzw. ujemny kąt pochylenia). Takie ustawienie kół polepsza stateczność pojazdu podczas zakręcania i dość skutecznie ogranicza skłonność samochodu do zarzucania tyłem. Pochylenie sworznia zwrotnicy zmniejsza promień zataczania oraz ułatwia samoczynne powracanie kola kierowanego do położenia środkowego, odpowiadajacego jeździe wprost (podczas wyprowadzania pojazdu z zakrętu). Im mniejszy jest promień zataczania, tym łatwiej przekręcać można koło kierownicy (ponieważ potrzebny moment obrotowy na kole kierownicy jest proporcjonalny do wielkości promienia zataczania) oraz tym słabsze są wyczuwane na kole kierownicy uderzenia w układzie kierowniczym, spowodowane najeżdżaniem toczących się kół na nierówności jezdni. Read more… »

Prędkość obrotowa wału korbowego silnika

Prędkość obrotowa wału korbowego silnika (ns) od chwili ruszenia samochodu z miejsca do chwili, kiedy przekładnia hydrokinetyczna zaczyna pracować jako sprzęgło hydrokinetyczne, zmienia się w zakresie 2700 . . . 3200 obr/min w razie ustawienia łopatek kierownicy w położeniach dużej reakcji lub w zakresie 1700. . .2700 obr/min, kiedy reakcja kierownicy jest mała. Podczas ruszania samochodu z miejsca (tj. kiedy wał zdawczy w bezruchu lub obraca się bardzo powoli) napęd jest przekazywany wyłącznie przez pierwszą turbinę. Całkowite przełożenie zespołu TURBOGLIDE 1957 wynosi wówczas 4,3 (w razie ustawienia łopatek kierownicy w położeniach dużej reakcji). Z uwagi na kierunki wypływu krążącej cieczy spomiedzy łopatek pierwszej turbiny, w takiej sytuacji druga i trzecia turbina nie uczestniczą w ogóle w przekazywaniu napędu. W miarę rozpędzania się samochodu wzrasta prędkość obrotowa pierwszej turbiny, wskutek czego najpierw druga, a następnie trzecia turbina zaczynają brać udział w przenoszeniu napędu. Ze zwiększaniem sie prędkości ruchu samochodu wzrastają obrotowe osiąga prędkość Obrotową odpowiadającą punktowi „n, pierwsza turbina przestaje przekazywać napęd. Wskutek dalszego zwiększania się prędkości wirowania wału zdawczego zaczyna on poprzez koła zębate tylnej przekładni planetarnej przyspieszać obracanie się pierwszej turbiny, wskutek czego odryglowuje się wewnętrzne sprzęgło jednokierunkowe, unieruchamiające koło pierścieniowe tylnej przekładni planetarnej. Od tej chwili pierwsza turbina obraca się jałowo, ustępując pod naporem cieczy, lecz nie wpływając wyczuwalnie na sposób jej krążenia, a wiec nie powodując strat mocy. Pierwsza turbina przestaje przekazywać napęd, kiedy prędkość obrotowa wału zdawczego osiąga około 30% prędkości obrotowej pompy i dalszy wzrost prędkości obrotowej walu zdawczego jest następstwem przekazywania napędu przez drugą i trzecią turbinę. Wskutek osiągnięcia przez wał zdawczy prędkości obrotowej odpowiadającej punktowi „g charakterystyki, w przekazywaniu napędu przestaje uczestniczyć druga turbina (po odryglowaniu się zewnętrznego sprzęgła jednokierunkowego — unieruchamiajacego koło słoneczne przedniej przekładni planetarnej). [przypisy: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Tworzywa otrzymane drogą poliaddycji

Żywice akrylowe, tzw. pleksiglas, szkło organiczne, odznaczają się dobrą przezroczystością, są odporne na działanie większości chemikaliów i chłoną nieznaczne ilości wody; żywice kontaktowe (poliestry) stosuje się do wyrobu głównych części nadwozi ; tworzywo wzmacnia się włóknem szklanym; wytwarzanie elementu polega na nałożeniu na model warstwy tworzywa i pokryciu jej włóknem szklanym; w celu lepszego połączenia obu warstw walcuje się je wałkami; zależnie od wymagań konstrukcyjnych nakłada się jedną lub kilka warstw żywicy i włókna szklanego ; tworzywa otrzymane drogą poliaddycji, jak: poliuretany stosowane w budowie samochodów głównie jako tworzywa piankowe; ciężar właściwy poliuretanu jest przeszło dwukrotnie mniejszy od ciężaru kauczuku; dzięki trwałości oraz dużej elastyczności, pianki poliuretanowe nadają się bardzo dobrze do wyrobu siedzeń. które przecinają się we wspólnym punkcie z osią obrotu tylnych kół pojazdu. Warunek ten ująć można w postaci zależności: ctg 6 — ctg N = a/l, gdzie: i .13 — katy pomiędzy osiami obrotu kół kierowanych a osią kół tylnych, a — odległość środków sworzni zwrotnic oraz I — rozstaw osi samochodu. Ścisłe spełnienie tego warunku jest możliwe tylko przy użyciu bardzo skomplikowanego układu kierowniczego składającego się z kilkunastu przegubowo połączonych drążków. Read more… »