Archives for Uncategorized category

Wielkość pompy wtryskowej

— dwie dzielone krawędzie sterujące (rys, 45-14c); każda z krawędzi sterujących jest podzielona na dwa odcinki, jednocześnie odsłaniaj ące lub przesłaniające wloty dwóch promieniowych kanalików zasilających ; podzielenie krawędzi sterujących nie wpływa na sposób pracy tłoczka.

Znamionowe wymiary sekcji tłoczących BOSCH i pochodnych. Obok charakterystycznych cech wykonania główki tłoczka o przeznaczeniu sekcji tłoczącej decydują jej znormalizowane wymiary geometryczne. Najważniejsze z nich, to:

— średnica znamionowa (wymiar); średnice otworów w cylinderkach sekcji tłoczących są znormalizowane, przy czym powszechnie stosuje się stopniowanie co 0,5 mm; pompy wtryskowe do sarpochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się przewažnie w sekcje tłoczące, których cylinderki mają šrednice od 5,0 do 10,0 mm; średnice znamionowe podawane są zawsze w milimetrach (również i w krajach o calowym systemie miar), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

—wzniesienie krawędzi sterującej, czyli skok linii śrubowej, której odcinek stanowi krawędź sterująca na główce tłoczka; przekręcenie tłoczka o określony kat powoduje tym większą zmianę dawkowania, im bardziej stromo biegnie krawędź sterująca; wzniesienie krawędzi sterującej jest znormalizowane i wynosi zwykle: 10, 12, 15, 20 lub 30 mm; w razie potrzeby wzniesienie krawędzi sterującej wyznaczyć można przez odciśnięcie

wielkość pompy wtryskowej; normalizacja części składowych pomp wtryskowych opiera się na umownym pojęciu tzw. wielkości pompy wtryskowej, czyli symbolu literowym, informującym jednocześnie o długości skoków tłoczków ; sekcje tłoczące i inne elementy pomp wtryskowych (z wyjatkiem nielicznych, jak kadłuby i walki kułaczkowe pomp o różnych liczbach sekcji) tej samej wielkości mają identyczne wymiary zewnętrzne i są w pełni zamienne pomiędzy sobą; najczęściej spotyka się pompy wtryskowe o wielkościaeh A, B, oraz Z (wg oznaczeń BOSCH), czyli o tłoczkach wykonujących stałe skoki 0 długościach 8, 10 lub 12 mm. Należy podkreślić, że do każdej pompy wtryskowej wbudowuje sie zawsze dokładnie takie same sekcje tłoczące. Read more… »

System BOSCH – c.d.

— początek i koniec tłoczenia; główka tłoczka ma dwie krawędzie sterujące, stanowiące odcinki linii śrubowych, z których jedna steruje początek, a druga koniec tłoczenia (patrz rys. 45-14a oraz b); ze zwiększaniem dawkowania jednocześnie wzrasta wyprzedzenie, tłoczenia (i wtryskiwania) oraz opóźnia sie koniec tłoczenia.

Ze względu na kierunek, w którym trzeba przekręcić tłoczek aby zwiększyć dawkowanie sekcji tłoczącej, rozróżnia się następujące odmiany tłoczków:

— prawoskrętny; dawkowanie wzrasta wsku tek przekręcania tłoczka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc na tłoczek od strony jego czoła — np. rys. 45-12b oraz d), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— lewoskrętny; dawkowanie wzrasta wskutek przekręcania tłoczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc na czoło tłoczka),  prawozwoiowy; krawędź sterująca biegnie identycznie jak gwint zwyklej śruby prawozwojowej (np. rys. Read more… »

System BOSCH

Jako osprzęt współczesnych samochodowych silników wysokoprężnych, zwłaszcza w Polsce, stosuje się najczęściej urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania systemu BOSCH lub pochodne. Bez względu na drobne różnice konstrukcyjne i pochodzenie, a nawet oznaczenia, wszystkie urządzenia wtrySkowe bazowane na syste mie BOSCH mają pompy wtryskowe o charakterystycznych cechach wspólnych, omówionych poniżej. Wykonanie tłoczka sekcji systemu BOSCH. Ilość Oleju napędowego, wytłaczanego jednorazowo do wtryskiwacza, jest odmierzana przez odpowiednio uksztaltowaną główkę tłoczka (rys, 45-10. Wykonanie 45-10), zaopatrzoną w kra- główki tłoczka systemu BOSCH Wędź tłoczącą i krawędź sterującą. Czynna długość roboczego suwu tłoczka odpowiada zawsze odległości pomiędzy odcinkami krawędzi czołowej oraz śrubowej krawędzi sterującej, leżącymi przy danym ustawieniu tłoczka w cylinderku naprzeciw wlotu do kanalika zasilającego. Jeżeli wskutek przekręcenia tłoczka w cylinderku odległość ta zwiększy się, jednocześnie proporcjonalnie wzrosną ilości oleju napędowego tłoczone jednorazowo do wtryskiwacza (i odwrotnie — patrz rys. 45-9). [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Położenie STOP tłoczka systemu BOSCH. Przekręcając tłoczek w kierunku zmniejszania dawkowania można ustawić go w takim polożeniu, że podłużny rowek na główce tłoczka znajduje sie dokładnie naprzeciw wlotu do kanalika zasilającego. W takim przypadku (rys. 45-11) podczas całego cyklu pracy sekcji tłoczącej istnieje połączenie pomiędzy cylinderkiem i komorą wyrównawczą w obudowie pompy wtryskowej. Sekcja tłocząca wówczas nie doprowadza w ogóle oleju napędowego do wtryskiwacza, ponieważ tłoczek poruszając sie posuwisto-zwrotnie nie wywołuje wcale powstawania nadciśnienia we wnętrzu cylinderka.

Charakterystyczne cechy tłoczków BOSCH i pochodnych. Zależnie od geometrycznego kształtu główki tłoczka, podczas przekręcania go w cylinderku w celu zwiększenia lub zmniejszenia dawkowania sekcji tłoczącej (rys. 45-12) zmienia się:

— koniec tłoczenia, a początek tłoczenia jest stały (wykonanie zwykle — patrz rys. 45-10); tłoczek ma pojedynczą krawędź sterującą pomiędzy pierścieniowym podtoczeniem i podłużnym rowkiem ; wskutek przekręcenia tłoczka krawędź sterująca wcześniej lub później odsłania wlot kanalika zasilającego w ściance cylinderka, eo powoduje zanik nadciśnienia w jego wnętrzu,

— początek tłoczenia, a koniec tłoczenia jest stały (wykonanie odwrócone); tłoczek ma pojedynczą krawędź sterującą pomiędzy obrzeżem czoła główki i podłużnym rowkiem (patrz rys. 45-121 oraz d); wskutek przekręcenia tłoczka krawędź sterująca wcześniej lub później przeslania wlot kanalika zasilającego, odcinając wnętrze cylinderka od komory wyrównawczej, wskutek czego rozpoczyna się tłoczenie Oleju napędowego do wtryskiwacza; že zwiększaniem dawkowania wzrasta wyprzedzenie tłoczenia, a więc i wyprzedzenie wtryskiwania, ponieważ tłoczenie paliwa zaczyna sie odpowiednio wcześniej (i odwrotnie),

System PAL (Motorpal, CSRS)

Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczącej ĽORANGE, bez względu na wersję, polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, wskutek czego wcześniej lub później kończy się tłoczenie paliwa do wtryskiwacza. Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia tłoczka w cylinderku.

System PAL (Motorpal, CSRS). Sposób działania i sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących — jak system BOSCH. Jedyną charakterystyczną odrębnością konstrukcyjna sekcji tłoczących PAL jest oryginalne wykonanie tłoczków, zaopatrzonych w nasadzane i zawalcowane zabieraki o pojedynczych lub podwójnych ślizgaczach. Natomiast rodzaje i kształty geometryczne główek tłoczków i cylinderków sekcji tłoczących PAL oraz BOSCH, podobnie jak i szczegóły znacznej większości części urządzeń wtryskowych, są dokładnie jednakowe. Read more… »

System LAVALETTE

Olej napędowy, tłoczony przez pompę zasilającą systemu PALLAS, dopływa poprzez filtr dokładnego oczyszczania do urządzenia pływakowego, które utrzymuje stałe niewielkie nadciśnienie w komorze wyrównawczej pompy wtryskowej. Tłoczenie paliwa do wtryskiwacza rozpoczyna się w chwili, w której unoszący się w górę tłoczek swą dzielną krawędzią sterującą przesłania wyloty dolnych kanalików w ściance cylinderka. Tłoczenie oleju napędowego kończy się, kiedy dolna krawędź główki tłoczka odsłania wloty do górnych kanalików w ściance cylinderka, umożliwiając odpływanie paliwa z powrotem do komory wyrównawczej. Sterowanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, co przyspiesza lub opóźnia początek tłoczenia (a wiec i zwiększa lub zmniejsza wyprzedzenie wtryskiwania), podczas gdy koniec tłoczenia jest stały.

System LAVALETTE (S. A. Read more… »

System IFA

Osiowego przesuwania drążka sterującego tłoczki wszystkich sekcji tłoczących przekręcają sie w cylinderkach o takie same kąty. Regulacja dawkowania sekcji tłoczącej polega na zmianie miejsca zaciśnięcia jej nastawnych widełek na drążku sterującym.

Pompy wtryskowe DEUTZ o leżących sekcjach tłoczących wyróżniają się zastosowaniem zaworków ssących. Z uwagi na znaczne niedokładności w dawkowaniu, wynikające z dużych pojemności komór pompowania, tego rodzaju pompy wtryskowe wyszły już prawie z użycia. System FERA (F. E. Read more… »

System DEUTZ (K. H. D. AG, NRF)

Dość rozpowszechnione swego czasu urządzenia wtryskowe DECKEL traktować można jako odmiane systemu BOSCH. Pompa wtryskowa DECKEL wyróżnia sie jednak brakiem komory wyrównawczej, dzieloną obudową, wyposażeniem sekcji tłoczących w zaworki ssące oraz nieco zmienioną konstrukcją mechanizmu sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących.

Podczas wykonywania przez tłoczek suwu napełniania, wskutek oddziaływania rożnicy ciśnień zaworek ssący jest utrzymywany w pewnej odległości od swego gniazda i przez kanaliki w gnieździe zaworka ssącego paliwo napływa do wnętrza cylinderka. Po zaniknięciu podciśnienia w cylinderku zaworek ssący zamyka się pod naciskiem osadzonej w nim sprężyny.

Wytłaczany z cylinderka olej napędowy poprzez kanalik w gnieździe zaworka ssącego i zaworek odcinający odpływa do wtryskiwacza. Tłoczenie paliwa kończy się wskutek odsłaniania przez krawedź sterującą na główce tłoczka wlotu do kanalika nadmiarowego w ściance cylinderka.  System DEUTZ (K. H. Read more… »

System AMERICAN BOSCH

System AMERICAN BOSCH (American Bosch Corp. USA). Początkowo produkowano identyczne urządzenia wtryskowe, jak pochodzące z wytwórni macierzystej. Z biegiem lat zmodyfikowano wiele drugorzędnych szczegółów konstrukcyjnych, nie zmieniając jednak sposobu pracy sekcji tloczących i zasady sterowania ich dawkowaniem. Oryginalne opracowanie własne stanowią natomiast pompy wtryskowe z rozdzielaczami.

System BRYCE (Bryce-Berger Ltd., Staines). Read more… »

Zabudowa wtryskiwacza

Read more… »

Wtryskiwacze i rozpylacze

Wtryskiwacz jest to wymienny podzespół rozpylający odmierzone już dawki oleju napędowego w komorze spalania. Obecnie w prawie wszystkich urządzeniach wtryskowych — pomijając układy pompo-wtryskiwaczy — stosuje sie samoczynne wtryskiwacze o sterowaniu hydraulicznym. Wtryskiwacz taki pracuje podobnie jak zwykły zawór przelewowy, otwierając się wyłącznie wskutek wzrostu ciśnienia w doprowadzanym paliwie powyżej określonej wysokości i zamykając się tylko wskutek odpowiedniego spadku ciśnienia tłoczenia. W odróżnieniu od benzynowych urzadzeń wtryskowych, w urządzeniach wtryskowych silników wysokopreżnych praktycznie nie spotyka się już wtryskiwaczy sterowanych.

Budowa wtryskiwacza. Typowy wtryskiwacz samochodowego silnika wysokoprężnego składa się z elementów, które podzielić można na trzy grupy funkcjonalne :

— rozpylacz, czyli wymienny zespól w postaci iglicy i jej gniazda, którego właściwości decyduja o przeznaczeniu i zakresie zastosowania wtryskiwacza, — mechanizm powrotny iglicy; do swego gniazda iglica jest dociskana przez sprężynę powrotną, której napięcie Wstępne decyduje o wysokości ciśnienia wtryskiwania, czyli ciśnienia tłoczenia, które powoduje otwarcie się rozpylacza; Ciśnienie wtryskiwania ustawia się przez wyregulowanie wstepnego napięcia sprężyny powrotnej, czyli albo prze przekręcanie nakrętki lub wkrętu regulacyjnego, albo przez zmianę grubości wymiennych podkładek regulacyjnych, — obudowa, zwykle w postaci rozbieralnego kilkuczłonowego korpusu z osprzętem pomocniczym; obudowa utrzymuje rozpylacz we właściwym położeniu i osłania mechanizm powrotny iglicy ; w członach obudowy wywiercone są kanaliki doprowadzające Olej napędowy do rozpylacza oraz kanaliki nadmiarowe; obudowa wtryskiwacza jest zaopatrzona w gwintowane czopy lub gniazda na króćce do przyłączania przewodu wysokiego ciśnienia i przewodu nadmiarowego,

Osprzęt Wtryskiwacza. Read more… »