Sterowanie dawkowaniem sekc i tłoczących

Tags: , ,

Zwiększanie lub zmniejszanie ilości oleju napędowego rozpylanego jednorazowo przez układ wtrySkowy bezpośredniego działania w komorze spalania polega wyłącznie na wydłużaniu lub skracaniu okresu tłoczenia paliwa do wtryskiwacza. Ze względu na sposób regulowania okresu tłoczenia rozróżnia się ogólnie następujące me tod sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących:

— sterowanie szczelinowe (system BOSCH i pochodne); tłoczek wykonuje suwy o stałej długości ; dzięki specjalnemu uksztaltowaniu główki, podczas Stivtl roboczego tłoczek najpierw Odcina pewną ilošC paliyva we wnętrzu cylinderka, a następnie wytłaczw cześć tego paliwa do przewodu wysokiego ciśnienia (rys. 45-8) ; pod k niec suwu roboczego tłoczek odsłania wlot kanalika zasilając go lub upustowego, wskutek czego kończy się proces tłoczenia i nadmiar oleju napędowego wypływa z cylinderka przez kanalik zasilający lub upusłowy; do tłoczenia paliwa ykorzystuje się tylko tzw. czynną długość SUWLI tłoczka, tanowiąca zwykle środkową jego pełnego skoku; wanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylin erku, dzięki czemu zwiększa šie lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc wydłuża się lub skraca okres tłoczenia (rys. 45-9),

— regulowanie długości skoku tłoczka; zależnie od ustawienia dawkowania tłoczek może wykonywać dłuższe lub krótsze suwy; odpowiednio do chwilowej długości suwów tłoczka cylinderek napełnia się większymi lub mniejszymi ilościami oleju napędowego, wytłaczanego do przewodu wysokiego Ciśnienia podczas roboczych suwów tłoczka; wymaganą długość sUwów tłoczka ustawia się okresowo albo za pomocą zderzaka nastawnego, zatrzymującego tłoczek pod koniec sUwU napełniania bliżej lub dalej od wałka kułaczkowego, albo przez zmienianie czynnej wySokości garbu na wałku kułaczkowym (patrz str. 302), [podobne: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— sterowanie za pomocą zaworka; sekcja tłocząca jest skonstruowana podobnie jak zwykła pompa tłokowa z zaworem ssącym i z zaworem tłoczącym ; wydłużanie lub skracanie okresu tłoczenia umożliwia zaworek upustowy, po otwarciu którego paliwo wypływa z cylinderka do kanalika nadmiarowego; sterowanie dawkowaniem polega na wcześniejszym lub późniejszym otwieraniu zaworka upustowego, dzięki czemu krócej lub dłużej trwa tłoczenie oleju napędowego do przewodu wysokiego ciśnienia (patrz str. 302). Obecnie powszechnie stosuje się sterowanie szczelinowe dawkowaniem sekcji tłoczących pomp wtryskowych urządzeń bezpośredniego działania. Inne metody — czyli reguIowanie długości skoku tłoczków oraz sterowanie za pomocą zaworków — spotyka się jedynie w sporadycznych przypadkach, ponieważ konieczne jest wyposażenie pomp wtryskowych w dość skomplikowane urządzenia sterujące, a dokładność odmierzania dawek oleju napędowego pozostawia przeważnie wiele do życzenia.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja