Zespół czujników

Rozdzielacz czas zasilania jego elektromagnesu prądem (rys. 44-56). Zależnie Od impulsu wysyłanego przez modulator rozpylanie paliwa trwa 0,0005 do 0,0030 sekundy — w okresie otwarcia zaworu ssącego. Regulowanie chwilowego dawkowania polega na wydłużanîu lub skracaniu pržež m dulator okresów zasilania prądem elektromagnesow wtrys waczy. Nadajnik wywołuje impuls elektryczny powodując otwarcie się rozpylacza. Impuls laki odbiera modulato elektronowy i po odpowiednim wzmocnieniu kieruje prz rozdzielacz do elektromagnesu wtryskiwacza. Nadajni i rozdzielacz urządzenia elektronowego wbudowane są j ko jeden podzespół w rozdzielaczu zapłonu, pomiędzy pŕzerywaczem zapłonu a pokrywą rozdzielacza wysokiego napięcia. Regulatory wyprzedzenia zapłonu sterują jed ocześnie w taki sarn sposób wyprzedzenie wtryskiwania.

Chwilowe dawkowanie paliwa, czyli okresy zasilania prądem elektromagnesów wtryskiw czy zależą od wypadkowego oddziaływania zespołu czujnikó współpracujących z modulatorem. Są to zwykle:

— czujnik podciśnienia, wbudowany w rurze ssącej i reagujacy na zmiany podciśnienia wywołyWane uchylaniem lub przymykaniem przep ustnicy dławicy nastawnej, [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

— termostat z reostatem, reagujący na temperaturę cieczy chłodzącej lub spalin i wzbogacający mieszankę w okresie rozruchu oraz nagrzewania silnika,

— elektromagnes, sprzężony z reostatem termostatu, dodatkowo wzbogacajacy mieszankę w okresie

— termistor, wbudowany w ruŕze ssącej, regulujący skład mieszanki zależnie od temperatury powietrza,

— reostat sprzężony z przepustnicą, wzbogacający mieszankę podczas jałowego biegu silnika,  czvjnik ograniczający, reagujący na znaczny wzrost podciśnienia w rurze ssącej i w łączający zasilanie na okres hamowania silnikiem,

— aneroid, korygujący skład mieszanki odpowiednio do ciśnienia barometrycznego (tzw. czujnik wysokości). Urządzenie BENDIX-CHRYSL R opracowano jako osprzęt ośmiocylindrowego silnika czterosuwowego do samochodu CHRYSLER. Instalacja ta różni się od systemu ELECTROJECTOR nieco zmienionym układem sterującym, wyposažonym w dwukanałowy modulator elektronowy (rys, 44-57).

Urządzenia wtryskowe o sterowaniu elektronowym

Podwójny wylot przewodu głównego wybieraka zabezpiecza chwilowe wzbogacanie mieszanki w czasie uchylania przepustnicy (podobnie jak w urządzeniu biegu jałowego zwykłego gaźnika). Zakres wychyleń wspornika dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego zależy od ustawienia dwóch zderzaków. Jeden z nich (lewy) ogranicza maksymalną moc użyteczną silnika, a drugi (prawy) największą prędkość biegu jałowego.

Jeżeli podciśnienie w rtlłze sgacej jest bardzo duže (ponad 0,7 kG/cm2), wtryskiwacz 44—54. RAMJET np. podczas hamowania silnikiem, samoczynnie włącza sie podciśnieniowy układ STOP którego wybierak przeponowy otwiera zawór STOP, wbudowany w pompę wtryskową — przerywając doprowadzanie paliwa do wtryskiwaczy, wskutek zaniku ciśnienia tłoczenia. Read more… »

Pompa wtryskowa

Pompa wtryskowa napędzana jest za pośrednictwem walka giętkiego przez wałek napędowy rozdzielacza zapłonu. Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem ciśnienie w przewodach prowadzących do wtryskiwaczy dochodzi do 14 kG/cm2.

Uruchamianie silnika ułatwia elektromagnetyczne urządzenie rozruchowe, działające jedynie w okresie włączenia rozrusznika, którego elektromagnes poprzez cięgło i dźwignię przymusowo przesuwa tłoczek upustowy w dolne położenie skrajne. Wówczas ustaje odpływ paliwa do komory pływakowej i jednocześnie pod naciskiem tłoczka upustowego otwiera się zawór urnożliwiający dopływanie dodatkowych ilości paliwa do wtryskiwaczy — wprost z układu zasilania, z pominięciem pompy wtryskowej. [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Nagrzewanie się silnika po rozruchu przyspiesza pomocniczy układ podciśnieniowy zmieniając stosunek przełożenia dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego. Jeżeli silnik nie uzyskał jeszcze stanu równowagi cieplnej, zawór sterowany termostatem całkowicie lub częściowo zamyka wolny przelot w przewodzie prowadzącym od rury ssącej, wskutek czego w komorze wybieraka pomocniczego brak w ogóle podciśnienia lub jest ono mniejsze niż w rurze ssącej. Wówczas sprężyna przepony pomocniczej utrzymuje wspornik dźwigni ustalającej w takiej pozycji, że przepona dźwigni ustalającej umożliwiając tłoczkowi upustowemu zajmowanie coraz wyższych położeń i przepuszczanie coraz większych ilości paliwa do komory pływakowej. Read more… »

Pompy wtryskowe

Wykonania wielosekcyjnych pomp wtryskowych. Z uwagi na rozmieszczenie sekcji tłoczących we wspólnej obudowie, ogólnie rozróżnia się dwie odmi ny wielosekcyjnych pomp wtryskowych:

— rzędowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w jednej płaszczyźnie, równolegl do siebie; tłoczki wszystkich sekcji są napędzane przez wșpÓlny wałek kułaczkowy ; posuwistozwrotne ruchy tłoczk każdej sekcji wymusza oddzielny garb walka kułaczk wego (patrz rys. 45-6) ; rzędowa pompa wtryskowa ma najczęściej stojące sekcje tłoczące (wbudowane pionowo) I b niekiedy leżące (wbudowane poziomo),

–  walcowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w układzie walcowym, równolegle do siebie i osi obrotu walka napędowego (patrz str. 323).

Ze względu na sposób napędu sekcji tłoczących, wśród wielosekcyjnych pomp wtrysko ch rozróżnia się dwa wykonania:

— 0 własnym napędzie sekcji tło zących; wałek kułaczkowy, napędzający tłoczki poszczegól ych sekcji, jest wbudowany w pompie wtryskowej (patrz rys. 45-6); napęd od walka napędowego jest przekazy any na wałek kułaczkowy pompy wtryskowej za pośrednict em rozbieralnego sprzęgła nastawnego,  o obcym napędzie sekcji tło ących; posuwisto-zwrotne ruchy tłoczków poszczególnych sekcji {łoczących są wymuszane przez odpowiednio skonstruowany walek krzywkowy, wbudowany zwykle w kadłubie silnika ; pompa wtryskowa o obcym napędzie sekcji tłoczących wyróżnia się brakiem wałka kulaczkowego i charakterystycznym wykonaniem Ob udowy otwartej u dołu (rys. Read more… »