Rodzaje urządzeń wtryskowych

Read more… »

Układy zasilania przez ciągłe wtryskiwanie paliwa

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który przesuwając się poosiowo skraca lub wydłuža skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpowiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod stałym ciśnieniem. Przez kanaliki w wałku napędowym olej nieustannie wypływa do przestrzeni nad tłoczkiem, z której wydostaje się następnie przez zwężkę o odpowiednio dobranej przepustowości. Intensywność wypływu oleju z wałka napędowego, a więc i chwilowa pozycja tłoczka regulatora, zależy od położenia płytki upustowej, odpychanej przez sprężynę od czoła walka napędowego. Read more… »

Pompy wtryskowe urządzeń pośredniego działania

Jeżeli dawkowanie oleju napędo ego przez urządzenie wtryskowe jest stałe, okresy czasu trwania spalania w cylindrach są niezmienne, poniewai biorąc, praktycznie nie zależą od chwilowej prędkości biegu silnika. Prawidłowe przebiegi spalania w cylindrach zapewnić można jedynie przez zwiększanie wyprzedzenia wtryskiwaqia w miarę przyspieszania biegu silnika oraz utrzymując îv przybliżeniu niezmienne kąty wtryskiwania.

Jak długo dawkowanie jest stałe, tak długo w razie stałego ciśnienia tłoczenia (wytwarzanego przez sekcje tłoczącą lub zapewnianego przez zasobnik nadciśnienia) okresy wtryskiwania są niezmienne, czyli kąty wtryskiwania wzrastają proporcjonalnie z przyspieszaniem biegu silnika. Komplikuje to wybitnie problem wtryskowego zasilania silników wysokoprężnych. Bowiem w praktyce niezmienne w przybliżeniu kąty wtryskiwania w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika utrzymać można tylko wówczas, kiedy ciśnienie tłoczenia oleju napędowego, powodujące wytryskiwanie paliwa z rozpylaczy, zmienia się proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walu korb ego.

Silnik wysokoprężny o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu może być zadowalająco zasilany przez urzą- dzenie wtryskowe pośredniego działania jedynie w przypadku regulowania ciśnienia tłoczenia paliwa do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego. Stanowi to istotną niedogodność, która w praktyce zmusza do poważnego komplikowania konstrukcji podzespołów instalacji zasilania. Read more… »

Układy urządzeń wtryskowych – c.d.

Read more… »

Układy urządzeń wtryskowych

Ze względu na układ funkcjonalny, wśród urządzeń wtryskowych do samochodowych silników wysokopręžnyeh rozróżnia sie zwykle następujące odmiany:

— układ wielosekcyjny; urządzenie wtryskowe składa się z odpowiedniej liczby działających niezależnie układów wtryskowych, z których każdy doprowadza olej napędowy do innego cylindra silnika (rys.  45-2); najczęściej sekcje tło- Układ wielosektgjnq czące wszystkich układów wtryskowych urządzenia są zgrupowane we wspólnej obudowie i tworzą tzw. wielosekcyjną pompę wtryskową; nie- kiedy stosuje się dwie lub więcej kilkusekcyjnych pomp, a nawet indywidualne pompy wtryskowe,

— układ pompo-wtryskiwaczy; zadania niezależnych układów wtryskowych spełniają tzw. pompo-wtryskiwacze, w poStaci sekcji tłoczących zespolonych z wtryskiwaczami ; każdy cylinder silnika jest zasilany przez oddzielny pom- Jednosek ponga po-wtryskiwacz, rozpylający wysokie*isniema               Wtrqs*iwacte dawki oleju napędowego w ko-            45-2. morze spalania, Typowe urządzenia wtryskowe — układ z rozdzielaczem; pojedyncza sekcja tłocząca doprowadza pod wysokim ciśnieniem olej napędowy do rozdzielacza, który kieruje odmierzone już dawki paliwa do poszczególnych wtryskiwaczy, zgodnie z kolejnością wtryskiwania; przeważnie sekcja tłocząca jest zespolona z rozdzielaczem i wraz z urządzeniami pomocniczymi tworzy specjalną pompę wtryskową. Obecnie samochodowe silniki wysokoprężne wyposaża się przeważnie w wielosekcyjne urządzenia wtryskowe. Read more… »

Konstrukcja urządzenia Wtryskowego – c.d.

— sterowanie dawkowaniem; wtryskiwanie jednakowych ilości oleju napędowego do poszczególnych cylindrów ma o wiele większe znaczenie niż udział ciężarowy paliwa w mieszance, którą zawsze cechuje dość duży nadmiar powietrza; stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z silnikami o zapłonie iskrowym, gdzie skład ciężarowy mieszanki jest o wiele istotniejszy niż pewne niedokładności w ilościach paliwa doprowadzanych do poszczególnych cylindrów, — sterowanie biegu silnika; z uwagi na niestabilność pracy silnika wysokoprężnego (patrz str. 307) konieczne jest sarnoczynne regulowanie dawkowania urządzenia wtryskowego w celu Ograniczenia do określonego zakresu zmienności chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego, albo przynaj mniej utrzymywania regularnego biegu jałowego silnika oraz zapobiegania przekraczaniu jego dopuszczalnej prędkości biegu (zwykle przewyższającej 0 8. , .15 0 0 znamionową prędkość biegu).

Układ wtryskowy jest to odgałęzienie urządzenia wtryskowego doprowadzające dawki oleju napędowego do jednego cylindra silnika wysokoprężnego. Typowy układ wtryskowy składa się z pompy wtryskowej (lub sekcji tłoczącej w pompie wielosekcyjnej), przewodu wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacza. Ze względu na sposób wytwarzania i utrzymywania różnicy ciśnień koniecznej do rozpylenia dawki oleju napędowego w komorze spalania, ogólnie rozróżnia się układy wtryskowe :

— bezpośredniego        działania

(rys. Read more… »

Konstrukcja urządzenia Wtryskowego

Prawidłowość pracy i sprawność silnika wysokoprężnego zależą głównie od precyzyjnego i niezawodnego działania jego urządzenia wtryskowe o. Wniosek taki uzasadniają doświadczenia z praktyki. rednio 70. . .75% niedomagań silników wysokoprężnych jest następstwem typowych usterek w działaniu ich urządzeń wtryskowych.

Urządzenie wtryskowe silnika wysokoprężnego. Read more… »

Sterowanie dawkowaniem sekc i tłoczących

Zwiększanie lub zmniejszanie ilości oleju napędowego rozpylanego jednorazowo przez układ wtrySkowy bezpośredniego działania w komorze spalania polega wyłącznie na wydłużaniu lub skracaniu okresu tłoczenia paliwa do wtryskiwacza. Ze względu na sposób regulowania okresu tłoczenia rozróżnia się ogólnie następujące me tod sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących:

— sterowanie szczelinowe (system BOSCH i pochodne); tłoczek wykonuje suwy o stałej długości ; dzięki specjalnemu uksztaltowaniu główki, podczas Stivtl roboczego tłoczek najpierw Odcina pewną ilošC paliyva we wnętrzu cylinderka, a następnie wytłaczw cześć tego paliwa do przewodu wysokiego ciśnienia (rys. 45-8) ; pod k niec suwu roboczego tłoczek odsłania wlot kanalika zasilając go lub upustowego, wskutek czego kończy się proces tłoczenia i nadmiar oleju napędowego wypływa z cylinderka przez kanalik zasilający lub upusłowy; do tłoczenia paliwa ykorzystuje się tylko tzw. czynną długość SUWLI tłoczka, tanowiąca zwykle środkową jego pełnego skoku; wanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylin erku, dzięki czemu zwiększa šie lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc wydłuża się lub skraca okres tłoczenia (rys. 45-9),

— regulowanie długości skoku tłoczka; zależnie od ustawienia dawkowania tłoczek może wykonywać dłuższe lub krótsze suwy; odpowiednio do chwilowej długości suwów tłoczka cylinderek napełnia się większymi lub mniejszymi ilościami oleju napędowego, wytłaczanego do przewodu wysokiego Ciśnienia podczas roboczych suwów tłoczka; wymaganą długość sUwów tłoczka ustawia się okresowo albo za pomocą zderzaka nastawnego, zatrzymującego tłoczek pod koniec sUwU napełniania bliżej lub dalej od wałka kułaczkowego, albo przez zmienianie czynnej wySokości garbu na wałku kułaczkowym (patrz str. 302), [podobne: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— sterowanie za pomocą zaworka; sekcja tłocząca jest skonstruowana podobnie jak zwykła pompa tłokowa z zaworem ssącym i z zaworem tłoczącym ; wydłużanie lub skracanie okresu tłoczenia umożliwia zaworek upustowy, po otwarciu którego paliwo wypływa z cylinderka do kanalika nadmiarowego; sterowanie dawkowaniem polega na wcześniejszym lub późniejszym otwieraniu zaworka upustowego, dzięki czemu krócej lub dłużej trwa tłoczenie oleju napędowego do przewodu wysokiego ciśnienia (patrz str. 302). Obecnie powszechnie stosuje się sterowanie szczelinowe dawkowaniem sekcji tłoczących pomp wtryskowych urządzeń bezpośredniego działania. Inne metody — czyli reguIowanie długości skoku tłoczków oraz sterowanie za pomocą zaworków — spotyka się jedynie w sporadycznych przypadkach, ponieważ konieczne jest wyposażenie pomp wtryskowych w dość skomplikowane urządzenia sterujące, a dokładność odmierzania dawek oleju napędowego pozostawia przeważnie wiele do życzenia.

Sterowanie pompy wtryskowej OSCH.

Działanie mechanizmu sterowania dawkowaniem pompy wtryskowej BOSCH (i pochodnych) polega na jednociesnym przekręcanłu o takie same katy tłoczków w cylinderkach wszystkich sekcji tłoczących oraz na utrzymywaniu tłoczków w określonych połoženiach, aż do kolejnej zmiany dawkowania. Mechanizm sterowania jest sprzężony popreez odpowiedni układ przeniesienia z regulatorem obrotó i z pedałem przyspieszenia lub dźwignia sterującą.  Każdy tłoczek sekcji tłoczącej OSCH ma u dołu dwa wystepy, tzw. zabieraki, które u talaja ściśle jego położenie względem tulei pokrętnej (rys. 45-16). Read more… »

Wielkość pompy wtryskowej

— dwie dzielone krawędzie sterujące (rys, 45-14c); każda z krawędzi sterujących jest podzielona na dwa odcinki, jednocześnie odsłaniaj ące lub przesłaniające wloty dwóch promieniowych kanalików zasilających ; podzielenie krawędzi sterujących nie wpływa na sposób pracy tłoczka.

Znamionowe wymiary sekcji tłoczących BOSCH i pochodnych. Obok charakterystycznych cech wykonania główki tłoczka o przeznaczeniu sekcji tłoczącej decydują jej znormalizowane wymiary geometryczne. Najważniejsze z nich, to:

— średnica znamionowa (wymiar); średnice otworów w cylinderkach sekcji tłoczących są znormalizowane, przy czym powszechnie stosuje się stopniowanie co 0,5 mm; pompy wtryskowe do sarpochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się przewažnie w sekcje tłoczące, których cylinderki mają šrednice od 5,0 do 10,0 mm; średnice znamionowe podawane są zawsze w milimetrach (również i w krajach o calowym systemie miar), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

—wzniesienie krawędzi sterującej, czyli skok linii śrubowej, której odcinek stanowi krawędź sterująca na główce tłoczka; przekręcenie tłoczka o określony kat powoduje tym większą zmianę dawkowania, im bardziej stromo biegnie krawędź sterująca; wzniesienie krawędzi sterującej jest znormalizowane i wynosi zwykle: 10, 12, 15, 20 lub 30 mm; w razie potrzeby wzniesienie krawędzi sterującej wyznaczyć można przez odciśnięcie

wielkość pompy wtryskowej; normalizacja części składowych pomp wtryskowych opiera się na umownym pojęciu tzw. wielkości pompy wtryskowej, czyli symbolu literowym, informującym jednocześnie o długości skoków tłoczków ; sekcje tłoczące i inne elementy pomp wtryskowych (z wyjatkiem nielicznych, jak kadłuby i walki kułaczkowe pomp o różnych liczbach sekcji) tej samej wielkości mają identyczne wymiary zewnętrzne i są w pełni zamienne pomiędzy sobą; najczęściej spotyka się pompy wtryskowe o wielkościaeh A, B, oraz Z (wg oznaczeń BOSCH), czyli o tłoczkach wykonujących stałe skoki 0 długościach 8, 10 lub 12 mm. Należy podkreślić, że do każdej pompy wtryskowej wbudowuje sie zawsze dokładnie takie same sekcje tłoczące. Read more… »