Rodzaje urządzeń wtryskowych

Read more… »

Układy zasilania przez ciągłe wtryskiwanie paliwa

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który przesuwając się poosiowo skraca lub wydłuža skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpowiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod stałym ciśnieniem. Przez kanaliki w wałku napędowym olej nieustannie wypływa do przestrzeni nad tłoczkiem, z której wydostaje się następnie przez zwężkę o odpowiednio dobranej przepustowości. Intensywność wypływu oleju z wałka napędowego, a więc i chwilowa pozycja tłoczka regulatora, zależy od położenia płytki upustowej, odpychanej przez sprężynę od czoła walka napędowego. Read more… »

Pompy wtryskowe urządzeń pośredniego działania

Jeżeli dawkowanie oleju napędo ego przez urządzenie wtryskowe jest stałe, okresy czasu trwania spalania w cylindrach są niezmienne, poniewai biorąc, praktycznie nie zależą od chwilowej prędkości biegu silnika. Prawidłowe przebiegi spalania w cylindrach zapewnić można jedynie przez zwiększanie wyprzedzenia wtryskiwaqia w miarę przyspieszania biegu silnika oraz utrzymując îv przybliżeniu niezmienne kąty wtryskiwania.

Jak długo dawkowanie jest stałe, tak długo w razie stałego ciśnienia tłoczenia (wytwarzanego przez sekcje tłoczącą lub zapewnianego przez zasobnik nadciśnienia) okresy wtryskiwania są niezmienne, czyli kąty wtryskiwania wzrastają proporcjonalnie z przyspieszaniem biegu silnika. Komplikuje to wybitnie problem wtryskowego zasilania silników wysokoprężnych. Bowiem w praktyce niezmienne w przybliżeniu kąty wtryskiwania w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika utrzymać można tylko wówczas, kiedy ciśnienie tłoczenia oleju napędowego, powodujące wytryskiwanie paliwa z rozpylaczy, zmienia się proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walu korb ego.

Silnik wysokoprężny o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu może być zadowalająco zasilany przez urzą- dzenie wtryskowe pośredniego działania jedynie w przypadku regulowania ciśnienia tłoczenia paliwa do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego. Stanowi to istotną niedogodność, która w praktyce zmusza do poważnego komplikowania konstrukcji podzespołów instalacji zasilania. Read more… »

Układy urządzeń wtryskowych – c.d.

Read more… »