Archives for Uncategorized category

Układy urządzeń wtryskowych

Ze względu na układ funkcjonalny, wśród urządzeń wtryskowych do samochodowych silników wysokopręžnyeh rozróżnia sie zwykle następujące odmiany:

— układ wielosekcyjny; urządzenie wtryskowe składa się z odpowiedniej liczby działających niezależnie układów wtryskowych, z których każdy doprowadza olej napędowy do innego cylindra silnika (rys.  45-2); najczęściej sekcje tło- Układ wielosektgjnq czące wszystkich układów wtryskowych urządzenia są zgrupowane we wspólnej obudowie i tworzą tzw. wielosekcyjną pompę wtryskową; nie- kiedy stosuje się dwie lub więcej kilkusekcyjnych pomp, a nawet indywidualne pompy wtryskowe,

— układ pompo-wtryskiwaczy; zadania niezależnych układów wtryskowych spełniają tzw. pompo-wtryskiwacze, w poStaci sekcji tłoczących zespolonych z wtryskiwaczami ; każdy cylinder silnika jest zasilany przez oddzielny pom- Jednosek ponga po-wtryskiwacz, rozpylający wysokie*isniema               Wtrqs*iwacte dawki oleju napędowego w ko-            45-2. morze spalania, Typowe urządzenia wtryskowe — układ z rozdzielaczem; pojedyncza sekcja tłocząca doprowadza pod wysokim ciśnieniem olej napędowy do rozdzielacza, który kieruje odmierzone już dawki paliwa do poszczególnych wtryskiwaczy, zgodnie z kolejnością wtryskiwania; przeważnie sekcja tłocząca jest zespolona z rozdzielaczem i wraz z urządzeniami pomocniczymi tworzy specjalną pompę wtryskową. Obecnie samochodowe silniki wysokoprężne wyposaża się przeważnie w wielosekcyjne urządzenia wtryskowe. Read more… »

Konstrukcja urządzenia Wtryskowego – c.d.

— sterowanie dawkowaniem; wtryskiwanie jednakowych ilości oleju napędowego do poszczególnych cylindrów ma o wiele większe znaczenie niż udział ciężarowy paliwa w mieszance, którą zawsze cechuje dość duży nadmiar powietrza; stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z silnikami o zapłonie iskrowym, gdzie skład ciężarowy mieszanki jest o wiele istotniejszy niż pewne niedokładności w ilościach paliwa doprowadzanych do poszczególnych cylindrów, — sterowanie biegu silnika; z uwagi na niestabilność pracy silnika wysokoprężnego (patrz str. 307) konieczne jest sarnoczynne regulowanie dawkowania urządzenia wtryskowego w celu Ograniczenia do określonego zakresu zmienności chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego, albo przynaj mniej utrzymywania regularnego biegu jałowego silnika oraz zapobiegania przekraczaniu jego dopuszczalnej prędkości biegu (zwykle przewyższającej 0 8. , .15 0 0 znamionową prędkość biegu).

Układ wtryskowy jest to odgałęzienie urządzenia wtryskowego doprowadzające dawki oleju napędowego do jednego cylindra silnika wysokoprężnego. Typowy układ wtryskowy składa się z pompy wtryskowej (lub sekcji tłoczącej w pompie wielosekcyjnej), przewodu wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacza. Ze względu na sposób wytwarzania i utrzymywania różnicy ciśnień koniecznej do rozpylenia dawki oleju napędowego w komorze spalania, ogólnie rozróżnia się układy wtryskowe :

— bezpośredniego        działania

(rys. Read more… »

Konstrukcja urządzenia Wtryskowego

Prawidłowość pracy i sprawność silnika wysokoprężnego zależą głównie od precyzyjnego i niezawodnego działania jego urządzenia wtryskowe o. Wniosek taki uzasadniają doświadczenia z praktyki. rednio 70. . .75% niedomagań silników wysokoprężnych jest następstwem typowych usterek w działaniu ich urządzeń wtryskowych.

Urządzenie wtryskowe silnika wysokoprężnego. Read more… »

Sterowanie dawkowaniem sekc i tłoczących

Zwiększanie lub zmniejszanie ilości oleju napędowego rozpylanego jednorazowo przez układ wtrySkowy bezpośredniego działania w komorze spalania polega wyłącznie na wydłużaniu lub skracaniu okresu tłoczenia paliwa do wtryskiwacza. Ze względu na sposób regulowania okresu tłoczenia rozróżnia się ogólnie następujące me tod sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących:

— sterowanie szczelinowe (system BOSCH i pochodne); tłoczek wykonuje suwy o stałej długości ; dzięki specjalnemu uksztaltowaniu główki, podczas Stivtl roboczego tłoczek najpierw Odcina pewną ilošC paliyva we wnętrzu cylinderka, a następnie wytłaczw cześć tego paliwa do przewodu wysokiego ciśnienia (rys. 45-8) ; pod k niec suwu roboczego tłoczek odsłania wlot kanalika zasilając go lub upustowego, wskutek czego kończy się proces tłoczenia i nadmiar oleju napędowego wypływa z cylinderka przez kanalik zasilający lub upusłowy; do tłoczenia paliwa ykorzystuje się tylko tzw. czynną długość SUWLI tłoczka, tanowiąca zwykle środkową jego pełnego skoku; wanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylin erku, dzięki czemu zwiększa šie lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc wydłuża się lub skraca okres tłoczenia (rys. 45-9),

— regulowanie długości skoku tłoczka; zależnie od ustawienia dawkowania tłoczek może wykonywać dłuższe lub krótsze suwy; odpowiednio do chwilowej długości suwów tłoczka cylinderek napełnia się większymi lub mniejszymi ilościami oleju napędowego, wytłaczanego do przewodu wysokiego Ciśnienia podczas roboczych suwów tłoczka; wymaganą długość sUwów tłoczka ustawia się okresowo albo za pomocą zderzaka nastawnego, zatrzymującego tłoczek pod koniec sUwU napełniania bliżej lub dalej od wałka kułaczkowego, albo przez zmienianie czynnej wySokości garbu na wałku kułaczkowym (patrz str. 302), [podobne: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— sterowanie za pomocą zaworka; sekcja tłocząca jest skonstruowana podobnie jak zwykła pompa tłokowa z zaworem ssącym i z zaworem tłoczącym ; wydłużanie lub skracanie okresu tłoczenia umożliwia zaworek upustowy, po otwarciu którego paliwo wypływa z cylinderka do kanalika nadmiarowego; sterowanie dawkowaniem polega na wcześniejszym lub późniejszym otwieraniu zaworka upustowego, dzięki czemu krócej lub dłużej trwa tłoczenie oleju napędowego do przewodu wysokiego ciśnienia (patrz str. 302). Obecnie powszechnie stosuje się sterowanie szczelinowe dawkowaniem sekcji tłoczących pomp wtryskowych urządzeń bezpośredniego działania. Inne metody — czyli reguIowanie długości skoku tłoczków oraz sterowanie za pomocą zaworków — spotyka się jedynie w sporadycznych przypadkach, ponieważ konieczne jest wyposażenie pomp wtryskowych w dość skomplikowane urządzenia sterujące, a dokładność odmierzania dawek oleju napędowego pozostawia przeważnie wiele do życzenia.

Pompy wtryskowe

Wykonania wielosekcyjnych pomp wtryskowych. Z uwagi na rozmieszczenie sekcji tłoczących we wspólnej obudowie, ogólnie rozróżnia się dwie odmi ny wielosekcyjnych pomp wtryskowych:

— rzędowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w jednej płaszczyźnie, równolegl do siebie; tłoczki wszystkich sekcji są napędzane przez wșpÓlny wałek kułaczkowy ; posuwistozwrotne ruchy tłoczk każdej sekcji wymusza oddzielny garb walka kułaczk wego (patrz rys. 45-6) ; rzędowa pompa wtryskowa ma najczęściej stojące sekcje tłoczące (wbudowane pionowo) I b niekiedy leżące (wbudowane poziomo),

–  walcowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w układzie walcowym, równolegle do siebie i osi obrotu walka napędowego (patrz str. 323).

Ze względu na sposób napędu sekcji tłoczących, wśród wielosekcyjnych pomp wtrysko ch rozróżnia się dwa wykonania:

— 0 własnym napędzie sekcji tło zących; wałek kułaczkowy, napędzający tłoczki poszczegól ych sekcji, jest wbudowany w pompie wtryskowej (patrz rys. 45-6); napęd od walka napędowego jest przekazy any na wałek kułaczkowy pompy wtryskowej za pośrednict em rozbieralnego sprzęgła nastawnego,  o obcym napędzie sekcji tło ących; posuwisto-zwrotne ruchy tłoczków poszczególnych sekcji {łoczących są wymuszane przez odpowiednio skonstruowany walek krzywkowy, wbudowany zwykle w kadłubie silnika ; pompa wtryskowa o obcym napędzie sekcji tłoczących wyróżnia się brakiem wałka kulaczkowego i charakterystycznym wykonaniem Ob udowy otwartej u dołu (rys. Read more… »

Wielosekcyjna pompa wtryskowa

Ujmując poglądowo, ciśnienie tłoczenia wytwarzane przez sekcję tłoczącą podwyższa się z przyspieszaniem posuwistego ruchu tłoczka w cylinderku, przy czym jednocześnie skraca się okres tłoczenia. Jeżeli wiec rozpylacz wtryskiwacza otwiera się i zamyka wyłącznie wskutek zmian ciśnienia w paliwie dopływającym z sekcji tłoczącej, katy wtryskiwania nieznacznie tylko zmieniają się w wyniku przyspieszania lub zwalniania biegu silnika, albo nawet są w przybliżeniu stałe. W urządzeniu wtryskowym bezpośredniego działania nie trzeba wiec regulował ciśnienia tłoczenia oleju napędowego do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej częstotliwości wtryskiwania, a w razie konieczności wymagane korygowanie dawkowania zapewnić można przez wyposażenie pompy wtryskowej w dość proste urządzenia. Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania są stosowane w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych jako układy wielosekcyjne, układy pompo-wtryskiwaczy (patrz str. 318) oraz jako układy z rozdzielaczami (patrz str. Read more… »

Pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania

System GANZ-JENDRASSIK. Wbudowana w pompie wtryskowej sekcja tłocząca układu wtryskowego jest zespolona z mechanicznym zasobnikiem nadciśnienia (rys. 45-5). Podczas obracania się walka kułaczkowego dźwignia pośrednia pod naciskiem garbu opada w dół i napina sprężyne tłoczącą. Jednocześnie tłoczek w cylinderku wykonuje suw napełniania. Wskutek zeskoczenia wierzchołka garbu walka kułaczkowego ze ślizgacza dźwigni pośredniej sprężyna tłocząca gwałtownie się rozpręża — zmuszając tłoczek do uniesienia się w górę i wytłoczenia paliwa z cylinderka.

Rozładowanie sie zasobnika nadciśnienia ma charakter silnego uderzenia w stopkę tłoczka, w wyniku którego wykonuje on suw roboczy. Ciśnienie tłoczenia Oleju napędowego do wtryskiwacza wynika tylko z nacisku sprężyny tłoczącej i nie zależy od częstotliwości wtryskiwania. Tego rodzaju pompa wtryskowa nadaje się więc jedynie do silnika wysokoprężnego o stałej szybkobieżności lub o wąskim zakresie užytecznych prędkości biegu.

Sterowanie dawkowaniem polega na zmienianiu napełnienia cylinderka sekcji tłoczącej — przez wydłużanie lub skracanie skoków tłoczka. W tym celu przesuwa się poosiowo drążek sterujący, wskutek czego osadzony na nim opornik o skośnym ścięciu zmienia ustawienie wspornika dźwigni pośredniej. lm niżej znajduje się jej wspornik, tym dłuższe są skoki tłoczka, tym wcześniej rozpoczyna się tłoczenie paliwa i tym większe jego dawki dopływają do cza. Koniec tłoczenia jest natomiast stały, poniewaž zderzak zatrzymuje popychacz wymuszający robocze suwy tłoczka zawsze na tej samej wysokości. [podobne: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Obecnie samochodowe silniki wysokoprężne powszechnie wyposaża się w urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania. Wynika to głównie z przydatności tego rodzaju urządzenia do zasilania silnika o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu.

Sterowanie dawkowaniem

Tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwacza rozpoczyna się po odsłonięciu przez dolną krawędź główki tłoczka sterującego wlotu do kanalika tłoczącego, Od tej chwili paliwo pod naciskiem tłoka głównego i tłoczka sterującego odpływa z komory roboczej poprzez kanaliki i podtoczenie tłoczka sterującego do kanalika tłoczącego i dalej do rozpylacza.

W okresie wytłaczania oleju napędowego tłok główny i tłoczek sterujący zbliżają się do siebie i w końcu zderzają się. Niemal jednocześnie kończy się doprowadzanie paliwa do wtryskiwacza, ponieważ tłoczek sterujący wykonuje już suw napełniania i jego główka odcina połączenie pomiędzy wnętrzem cylinderka i kanalikiem tłoczącym.

Podczas dalszego przesuwania się w dół tłoczka sterującego maleje Ciśnienie w cylinderku (B—C na rys. 45-4), a po opadnięciu tłoka głównego na jego gniazdo powstaje nawet podciśnienie w komorze roboczej. Sprzyja to intensywnemu dopływaniu do Cylinderka Oleju napędowego, Od chwili odsłonięcia wylotu kanalika ssącego przez główkę opadającego tłoczka sterującego. PO zmianie kierunku ruchu tłoczka sterującego rozpoczyna się następny cykl pracy sekcji tłoczącej. [więcej w: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Sterowanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka sterującego w cylinderku, dzięki czemu wcześniej lub później zaczyna się ładowanie zasobnika, a tym samym więcej lub mniej paliwa napływa do komory roboczej i ulega następnie wytłoczeniu do wtryskiwacza. Read more… »

Odcinające (BOSCH)

Odcinające (BOSCH) i występujące ich odmiany :

— nieodciążony zaworek odcinający przerywa wypływanie Oleju napędowego z cylinderka dość późno, dopiero kiedy stożkowa przylgnia grzybka zaworka zetknie się juž z przylgnią jego gniazda; wskutek tego podczas obniżania się ciśnienia w Cylinderku do przewodu wysokiego ciśnienia wytło czona zostaje jeszcze pewna ilość paliwa, co opóźnia zamknięcie się rozpylacza i sprzyja utrzymywaniu się w przewodzie dość wysokiego nadciśnienia szczątkowego, aż do następnego procesu tłoczenia; tego rodzaju niekontrolowane nadciśnienie szczątkowe powoduje duży rozrzut wyprzedzenia wtryskiwania, co pogarsza przebieg spalania, w związku z czym nieodciążone zaworki odcinające wyszły już prawie z użycia i spotyka się je jeszcze tylko w najprostszych urządzenłach Wtryskowych, z reguły przestarzałych, [patrz też: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

— odciążony zaworek odcinający ma pierścieniowe odsadzenie, tzw. nurnik, dopasowany do cylindrycznego kanalika w gnieździe zaworka z bardzo małym luzem (około 0,0015 mm); wypływ paliwa z cylinderka do przewodu wysokiego ciśnienia jest przerywany stosunkowo wcześnie, kiedy tylko obrzeże nurnika wsunie się już w kanalik gniazda; podczas opadania zaworka zwiększa się nieco pojemność wypełnionej paliwem przestrzeni pomiędzy zaworkiem i rozpylaczem (o tzw. pojemność skokową nurnika, wynoszącą przeważnie 35 . . .55 mm%); powoduje to zupełny, bardzo gwałtowny zanik nadciśnienia w przewodzie wysokiego ciśnienia ; wobec braku szczątkowego nadciśnienia w przewodzie, nawet przy dużej częstotliwości wtryskiwania nie występują niepożądane rozrzuty wyprzedzenia wtryskiwania,

— specjalny zaworek odcinający wyróżnia się szczegółami wykonania, które zapewniają nietypowy charakter zmian ciśnienia w układzie wtryskowym; przeważnie specjalny zaworek odcinający spełnia jednocześnie w pewnym stopniu Zadania wyrównywacza (patrz str. Read more… »

Sterowanie pompy wtryskowej OSCH.

Działanie mechanizmu sterowania dawkowaniem pompy wtryskowej BOSCH (i pochodnych) polega na jednociesnym przekręcanłu o takie same katy tłoczków w cylinderkach wszystkich sekcji tłoczących oraz na utrzymywaniu tłoczków w określonych połoženiach, aż do kolejnej zmiany dawkowania. Mechanizm sterowania jest sprzężony popreez odpowiedni układ przeniesienia z regulatorem obrotó i z pedałem przyspieszenia lub dźwignia sterującą.  Każdy tłoczek sekcji tłoczącej OSCH ma u dołu dwa wystepy, tzw. zabieraki, które u talaja ściśle jego położenie względem tulei pokrętnej (rys. 45-16). Read more… »